Novinky/Akce

Workshopy pro žadatele o granty ERC v kalendářním roce 2024


Každoroční workshopy ERC pořádané Technologickým centrem Praha a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC čeká od roku 2024 několik změn. Zatímco struktura a obsah workshopů se výrazněji nemění, přijímací řízení na workshopy v letošním roce dozná několik podstatných úprav.


  • Expertní skupina na podporu žadatelů o granty ERC se z důvodu omezených kapacit nově soustředí výlučně na mladší generaci vědců. Okruh účastníků tak bude omezen pouze na žadatele o granty ERC Starting a ERC Consolidator. Výjimečně budou moci být přijati také žadatelé o granty ERC Synergy, kteří z hlediska profesního věku (tj. doby od obhajoby Ph.D. titulu) spadají do dvou výše uvedených kategorií.

  • Příjem žadatelů bude postaven na principu „first come, first served“. Z tohoto důvodu vyzýváme zájemce k včasné přípravě požadovaných materiálů. Registrace na workshopy se otevře 11. března 2024 ve 12:00 hod. (poledne). Nejzazší termín pro online registraci a zaslání podpůrných materiálů bude stanoven na 14. dubna 2024. Při naplnění kapacity (včetně seznamu náhradníků), bude registrace uzavřena (což může nastat i před konečným datem 14. dubna 2024).

Pro účast bude stejně jako v uplynulých letech nezbytné vyplnit online přihlášku a následně zaslat e-mailem název abstrakt připravovaného projektu, CV a tzv. track record žadatele/žadatelky ve formě a délce odpovídající Pracovnímu programu ERC 2024. Pro přijetí na workshopy bude rozhodující datum a čas doručení úplných materiálů.


Workshopy proběhnou podle standardizovaného harmonogramu v květnu, červnu a září 2024. První z workshopů se uskuteční ve dnech:

  • 15. května 2024 – Life Sciences (LS)

  • 16. května 2024 – Physical Sciences and Engineering (PE)

  • 17. května 2024 – Social Sciences and Humanities (SH)

POKYNY PRO ZÁJEMCE O ÚČAST NA WORKSHOPECH


ERC TEMPLATES 2024


Zdroj: TC Praha


BROŽURA UK: How to write a strong ERC proposal


Připravili jsme pro vás aktualizovanou podobu návodu jak postupovat při psaní a podávání žádosti o ERC grant za UK.


Krom základních informací uvnitř naleznete návod jak vyplnit elektronickou část A, tipy jak psát část B1 i B2 nebo užitečné informace k financím a rozpočtu.


K DOKUMENTU


Národní informační den ERC 2023


Dne 15. listopadu 2023 proběhl v prostorách Univerzity Karlovy Národní informační den ke grantům ERC, největší každoroční událost věnovaná příležitostem, které Evropská rada pro výzkum skýtá. Akci pořádalo Technologické centrum Praha ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC. Událost sledovalo na místě 100 účastníků. Za velký zájem o účast děkujeme!


V úvodu dr. Alice Valkárová, členka Vědecké rady ERC, představila hlavní novinky, které přináší Pracovní program ERC pro rok 2024. O důležitosti ERC pro český výzkum hovořil prof. Zdeněk Strakoš (MFF UK). Seznámil přítomné také se změnami v národním systému podpory pro české žadatele od příštího kalendářního roku. Následovala prezentace o pravidlech účasti ve schématech ERC. Svá doporučení, jak rozumět požadavkům kladeným na projekty ERC optikou hodnotitele, předal prof. Matthew Rampley (FF MU).


Součástí události bylo také představení tří příkladů dobré praxe v poskytování podpory žadatelům na institucionální úrovni (UPOL, ÚOCHB AV ČR, UK). Informační den vyvrcholil panelovou debatou s řešiteli projektů ERC a ERC CZ. Diskuse se zúčastnilo 6 vědců a vědkyň s osobní zkušeností s hodnoticím procesem ERC (Libor Barto, MFF UK; Peter Fabian, PřF MU; Michal Holčapek, FCHT UPCE; Jan Hrček, BC AV ČR; Kateřina Rohlenová, BTÚ AV ČR; Marek Stibal, PřF UK).


Pokud jste se nemohli Informačního dne zúčastnit osobně, nyní máte možnost zhlédnout celou událost zpětně na Youtube kanále TC Praha.


Prezentace ke stažení


Zdroj: TC Praha


Prodloužení termínů pro podání žádostí o granty ERC

Evropská komise rozhodla na základě současné situace v Izraeli o posunutí blížících se uzávěrek výzev ERC.


ERC Starting Grant - deadline výzvy posunuto z 24.10. na 7. 11.

ERC Synergy Grant - deadline výzvy posunut z 8. na 15. 11.


Více informací najdete na webu ERC ZDE.Workshop CZARMA - Granty ERC: Jak vypadá ideální institucionální podpora?

Photo credit © Unsplash

KDY: 4/10/2023, 9.00 - 13.00

KDE: Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha (možnost online připojení)


9.00 - 10.30 Kulatý stůl: Příklady institucionální podpory ERC na institucích v ČR

Zástupci výzkumných institucí představí postupy na centrální i nižší úrovni. Pozornost bude věnována pre-award i post-award fázi.

11.00 - 13.00 Workshop: Optimalizace institucionální podpory pro ERC granty


INFO & REGISTRACEWEBINÁŘ - SPECIFIKA ERC SYNERGY GRANTŮ

Photo credit © Unsplash


KDY: 19/9/2023, 10.00 - 11.00

KDE: Online, MS Teams


Technologické centrum Praha a Česká asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu, z. s. (CZARMA, z. s.) Vás srdečně zvou na webinář k ERC Synergy grantům. Webinář je určený jak budoucím žadatelům, tak i projektovým manažerůmadministrátorům, kteří s přípravou projektových návrhů asistují.


INFO & REGISTRACEERC WORK PROGRAMME 2024

Photo credit © Getty images (erc.europa.eu)
Photo credit © Getty images (erc.europa.eu)

Evropská komise 10/7/2023 přijala pracovní program ERC na rok 2024.

Program zahrnuje nové prvky v posuzování výzkumných návrhů, životopisů uchazečů a v procesu hodnocení. Dále zavádí paušální financování u Advanced grantů upravuje strukturu hodnotících panelů.


Press release: The ERC's plan for 2024 adopted


Work Programme 2024 ke staženíERC CZ: VÝSLEDKY 7. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

MŠMT podpoří 19 projektů ERC CZ a 10 z nich míří na UK!


ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY A JEJICH ŘEŠITELÉ


Jedná se o frontier research projekty, které získaly výborné hodnocení v programu ERC, ale pro nedostatek financí nebyly podpořeny.


PŘEDBĚŽNÉ TERMÍNY VÝZEV ERC 2024StG Open: 11/07/2023 Deadline: 24/10/2023

CoG Open: 12/09/2023 Deadline: 12/12/2023

AdG Open: 29/05/2024 Deadline: 29/08/2024

SyG Open: 12/07/2023 Deadline: 08/11/2023

PoC Open: 16/11/2023 Deadline: 14/03/2024, 17/09/2024Termíny podléhají schválení v Pracovním programu ERC pro rok 2024 a mohou se ještě mírně změnit. Vždy sledujte oficiální web ERC.


ERC 2024: OČEKÁVANÉ ZMĚNY

Pracovní program ERC pro výzvy 2024 by měl být vydán v červenci 2023.


Hodnocení: větší důraz na projekt a širší pojetí dosavadních úspěchů PI

I nadále bude jediným kritériem vědecká excelence. Panely ERC budou hodnotit především průkopnickou povahu, ambicióznost a proveditelnost výzkumného projektu. Současně budou hodnotit intelektuální kapacitu, kreativitu a odhodlání hlavního řešitele se zaměřením na to, do jaké míry má daný řešitel excelenci a požadované vědecké znalosti pro úspěšnou realizaci navrhovaného projektu.


Pracovní program ERC již nebude obsahovat podrobné předepsané profily hlavních řešitelů. V žádosti budou životopis a Track Record sloučeny do jednoho dokumentu o maximálně čtyřech stranách. Od žadatele se bude očekávat, že kromě standardních životopisných údajů uvede seznam až deseti výzkumných výstupů, které prokazují, jakým způsobem posunul znalosti ve svém oboru, s důrazem na novější úspěchy, a seznam vybraných příkladů významného uznání kolegů (například ceny). Lze také připojit krátké vysvětlení významu vybraných výstupů, role žadatele při tvorbě každého z nich a toho, jak žadatel prokázal svou schopnost úspěšně realizovat navrhovaný projekt.

Žadatel může rovněž uvést relevantní informace například o přerušení kariéry, neobvyklých kariérních postupech, jakož i o jakémkoli zvláště pozoruhodném přínosu pro výzkumnou komunitu. Tyto příspěvky nebudou samy o sobě hodnoceny, ale jsou důležité pro poskytnutí kontextu hodnotícím panelům při posuzování výzkumných úspěchů hlavního řešitele a uznání kolegů ve vztahu k jeho kariérnímu stupni.


Postup hodnocení

Ve výzvách Starting, Consolidator a Advanced bude moci panel ERC do druhého kroku hodnocení přijmout nejvýše 44 návrhů.


Při bodování v 1. kole se bude rozlišovat mezi návrhy, které získají bodové hodnocení A a budou pozvány do 2. kola hodnocení, a návrhy, které získají bodové hodnocení A, ale nebudou zařazeny mezi 44 návrhů přijatých do 2. kola. Kandidát, jehož návrh získal v 1. kroku hodnocení bodové hodnocení A, ale nebyl přijat k pohovoru, bude moci předložit návrh v následujících výzvách.


Advanced granty a "lump sum"

Advanced granty budou udělovány jako jednorázový příspěvek na celý projekt za částku schválenou komisí ERC. Výplata paušální částky bude založena na provedené a vykázané práci bez ohledu na skutečné náklady vynaložené na projekt nebo na úspěšný výsledek projektových činností. Lze požádat o dodatečné financování, například na nákup významného vybavení nebo získání přístupu k výzkumným zařízením, které bude součástí paušální částky. Úspěšní žadatelé budou moci i nadále využívat přenositelnosti, což znamená, že budou moci požádat o převod celého grantu nebo jeho části na nového příjemce, jako tomu bylo v rámci financování na základě skutečných nákladů do roku 2023.


Změna struktury hodnotících panelů

V oblasti Life Sciences chce vědecká rada provést změny v názvu panelu LS3v podnázvu a deskriptorech panelu LS5, aby byl jasnější oborový záběr.

V oblasti společenských a humanitních věd byl přidán nový panel (SH8 Studies of Cultures and Arts), aby se obnovila rovnováha mezi pokrytím společenských a humanitních věd a aby se omezil počet návrhů předkládaných do panelů SH3, SH4 a SH5.


PANELY ERC 2024


Zdroj: erc.europa.eu


Workshopy pro žadatele o granty ERC do výzev 2024

Byla otevřena možnost přihlašování k účasti na letošních workshopech pro žadatele o granty ERC. Sérii přípravných workshopů pořádá Technologické centrum Praha ve spolupráci s Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC.


Workshopy sestávající ze tří částí proběhnou v květnu, červnu a září 2023První z workshopů se uskuteční ve dnech 16.–18. května 2023, přičemž každý z dnů je zaměřen na jinou vědní oblast (viz podrobná specifikace v dokumentu v příloze).


Workshopy jsou primárně určené pro žadatele o granty ERC Starting a Consolidator, hlásit se však mohou i uchazeči o granty ERC Advanced a Synergy. Od účastníků se očekává, že se intenzivně připravují na podání projektového návrhu do některé z výzev ERC 2024, což musí po kvalitativní stránce odrážet i materiály zaslané k posouzení jako součást registrace.

Workshopy se uskuteční kompletně online prostřednictvím MS Teams. Pracovním jazykem bude angličtina.


Upozorňujeme, že pro účast je nezbytné v termínu do 2. dubna 2023:

1. Vyplnění online přihlášky žadatelem/žadatelkou.

2. Zaslání abstraktu, CV a tzv. track record žadatelem/žadatelkou na erc.es@tc.cz.

3. Potvrzení ze strany hostitelských institucí, že budou nápomocny registrovaným uchazečům a uchazečkám o grant ERC při přípravě požadovaných podkladů. V této souvislosti žádáme o zaslání souhrnného seznamu zájemců, kterým se instituce takovou podporu zavazuje poskytnout, na erc.es@tc.cz.

Účastníci budou vyrozuměni o přijetí/nepřijetí na workshop počátkem května 2023.


POZVÁNKA


ERC TEMPLATE B1 (2023)


Webinář pro vedení institucí a zástupce projektového managementu k podpoře žadatelů o granty ERC

Dne 16. února 2023 se uskutečnil online seminář pro zástupce vedení a projektového managementu českých výzkumných organizací pořádaný TC Praha ve spolupráci s Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC.


Cílem školení bylo informovat o připravovaných národních aktivitách v roce 2023 a posílit efektivní spolupráci s jednotlivými institucemi při podpoře žadatelů o granty ERC v ČR. Součástí školení bylo představení požadavků ERC z hlediska kvality projektového návrhu a profilu PI a sdílení dobré praxe dvou českých výzkumných organizací s podpůrnými aktivitami na institucionální úrovni.


PREZENTACE


NOVÁ BROŽURA Granty ERC

Technologické centrum Praha představuje novou brožuru ze série VADEMECUM – Granty Evropské rady pro výzkum (ERC).


Tato publikace je určena nejen žadatelům o granty ERC, ale i jejich řešitelům a projektovým manažerům. Nabízí rychlou orientaci v pěti typech grantů ERC, informuje o způsobu předkládání projektových návrhů a jejich hodnocení, představuje základní principy financování grantů ERC vč. vykazování nákladů, reportování, kontrol a auditů a v neposlední řadě také stručně shrnuje otázky etiky, otevřené vědy, šíření a využití výsledků výzkumu i práva k duševnímu vlastnictví.


ONLINE DOKUMENT


Archiv

2022

Národní informační den ERC 2022

Dne 15. listopadu 2022 proběhl Národní informační den ke grantům ERC, který uspořádalo TC Praha ve spolupráci s ERCEA, Univerzitou Karlovou a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC. Událost, letos výjimečně pořádaná v hybridní formě, přilákala na 200 účastníků.


Největší akci věnovanou příležitostem, které vědcům nabízí Evropská rada pro výzkum, zahájily svými úvodními proslovy rektorka Univerzity Karlova, prof. Milena Králíčková, a předsedkyně AV ČR, prof. Eva Zažímalová. O nástrojích, které vyvíjí ERC na podporu zapojení států s nižší účastí v rámcových programech, tzv. wideningových zemí, seznámila účastníky členka Vědecké rady ERC, dr. Alice Valkárová. Prof. Zdeněk Strakoš (MFF UK), koordinátor Expertní skupiny na podporu žadatelů ve výzvách ERC, společné iniciativy UK a AV ČR, která napomáhá zvyšovat připravenost českých uchazečů o nejvýznamnější individuální granty EU, ve své řeči poukázal na transformativní vliv ERC a hraničního výzkumu na českou vědu.


Následovaly prezentace o pravidlech účasti a procesu hodnocení projektových návrhů, a to jak z pohledu hodnotitele (prof. Michal Hocek, ÚOCHB AV ČR, PřF UK), tak zevnitř očima ERCEA (doc. Jana Šifta). Akci završila diskuse řešitelů projektů ERC (doc. Alena Zíková, BC AV ČR; prof. Matthew Rampley, FF MU; dr. Ondřej Dušek, MFF UK) a zástupců českých hostitelských institucí (Adéla Jiroudková, UK; Ladislav Čoček, MU) moderovaná doc. Pavlem Jelínkem (FZÚ AV ČR) o možnostech zvýšení úspěšnosti ČR v soutěžích ERC a roli samotných institucí v procesu přípravy projektových návrhů.


PREZENTACE ÚČASTNÍKŮ

VIDEOZÁZNAM

Workshop pro žadatelky a žadatele o granty ERC (23. - 27. května 2022)

Technologické centrum ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC pořádají v květnu 2022 první ze série on-line workshopů pro žadatele o ERC Starting a Consolidator granty (případně i Synergy a Advanced granty) věnované přípravě projektových návrhů. Workshop je otevřen pouze těm uchazečkám a uchazečům, kteří intenzivně pracují na projektových návrzích, které hodlají podat do jedné z výzev Pracovního programu 2023. Termíny konání workshopu budou potvrzeny dle finálního počtu účastníků, kteří splní podmínky účasti.


Workshop se bude skládat z individuálních prezentací výzkumných myšlenek a z diskuze s členy Expertní skupiny na podporu žadatelů ve výzvách ERC (EG) a dalšími hodnotiteli projektů ERC neaktivními v daném roce výzvy, případně s dalšími experty v oblasti výzkumu přihlášených účastníků. Podmínkou účasti je registrace a zaslání abstraktu, životopisu a dosavadních výsledků do 11. dubna 2022. Detailní požadavky budou zveřejněny v nejbližších dnech.

Předběžné termíny výzev pro rok 2023

ERC zveřejnila předběžné termíny výzev pro rok 2023. Po dvou letech se tak vrací k původnímu kalendáři (z předchozího rámcového programu H2020). Termíny podléhají schválení v Pracovním programu ERC pro rok 2023 a mohou se ještě mírně změnit.


ERC-2023-StG Open: 12/07/2022 Deadline: 25/10/2022

ERC-2023-CoG Open: 28/09/2022 Deadline: 02/02/2023

ERC-2023-AdG Open: 08/12/2022 Deadline: 23/05/2023


Podrobnosti naleznete na stránkách ERC.

Mock interview pro žadatele o ERC Starting granty ve výzvě 2021

TC AV ČR bude i letos organizovat pro žadatele o ERC Starting granty, kteří postoupili do 2. kola ve výzvě ERC-ST-2021, cvičné pohovory („mock interviews“). Termín konání cvičných pohovorů bude stanoven na základě termínů jednání odborných panelů ERC. V případě zájmu prosím kontaktujte národní kontaktní osobu pro granty ERC.

2021

Harmonogram výzev ERC 2022

ERC-2022-StG Open: 23/09/2021 Deadline: 13/01/2022

ERC-2021-CoG Open: 19/10/2021 Deadline: 17/03/2022

ERC-2021-AdG Open: 20/01/2022 Deadline: 28-04-2022

Workshop pro žadatelky a žadatele o granty ERC (27. a 29. září 2021)

Rádi bychom Vás informovali o konání prvního ze série on-line workshopů pro žadatelky a žadatele o granty ERC s podtitulem JAK PŘIPRAVIT KOMPETITIVNÍ PROJEKTOVÝ NÁVRH, který organizuje Technologické centrum ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC.

Workshop se bude tento rok konat předběžně ve dnech 27. a 29. září (dle počtu registrovaných, resp. pozvaných účastníků) a je určen pouze těm žadatelkám a žadatelům, kteří již intenzivně pracují na svých projektových návrzích, které hodlají podat do jedné z výzev Pracovního programu 2022. Stručné informace o novém systému workshopů a podmínky účasti pro první workshop naleznete v samostatné pozvánce a na příslušné webové stránce ZDE. Registrace bude uzavřena 22. srpna (23:59).


Pro přípravu požadovaných podkladů je k dispozici nová webová stránka Expertní skupiny na podporu žadatelů ve výzvách ERC ZDE. Veškeré potřebné informace lze však najít v příručkách a v šablonách projektových návrhů (viz odkazy v samostatné pozvánce).


Důležité!

V pozvánce je jasně řečeno, že žadatelky a žadatelé by měli informovat co nejdříve instituci, na které chtějí realizovat výzkum v rámci projektu ERC, o svém úmyslu podat grant ERC. Od budoucích hostitelských institucí očekáváme, že budou nápomocny uchazečům a uchazečkám o grant ERC při přípravě požadovaných podkladů. Tímto prosíme kontaktní osoby pro ERC o zaslání seznamu žadatelů a žadatelek do 22. srpna na e-mailovou adresu erc.es@tc.cz.

Podané ERC projekty na UK v roce 2021

Ve výzvě ERC-2021-StG bylo podáno na UK celkem 17 projektů.

Ve výzvě ERC-2021-CoG bylo podáno na UK celkem 5 projektů.


Ve výzvě ERC-2021-StG bylo celkem podáno 4.056 žádostí, což představuje 24% nárůst oproti předchozí výzvě. Nejvíce žádostí bylo podáno v oblasti věd o neživé přírodě (1,754 - 43.2%), téměř 40% žádostí podaly ženy. V pracovním programu je na tuto výzvu vyčleněno 619 mil. euro - předpokládá se, že bude podpořeno 413 projektů.

Ve výzvě ERC-2021-CoG bylo celkem podáno 2.648 žádostí, což představuje 5,6% nárůst oproti předchozí výzvě. V pracovním programu je na tuto výzvu vyčleněno 633 mil. euro - předpokládá se, že bude podpořeno 317 projektů.

Harmonogram výzev ERC 2021

ERC-2021-StG Open: 25-02-2021 Deadline: 12-03-2021

ERC-2021-CoG Open: 11-03-2021 Deadline: 20-04-2021

ERC-2021-AdG Open: 20-05-2021 Deadline: 31-08-2021

2020

Zveřejněn Průvodce pro hodnotitele ERC Starting a Consolidator grantů 2021

ERC zveřejnila průvodce pro hodnotitele (Guide for Peer Reviewers) ERC Starting a Consolidator grantů, který je platný v rámci pracovního programu ERC pro rok 2021.

Workshop pro žadatelky a žadatele o granty ERC (30. 11. a 1. 12. 2020)

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze si Vás dovolují pozvat na workshop pro žadatele o granty Evropské rady pro výzkum (ERC) na téma JAK NAPSAT KOMPETITIVNÍ NÁVRH ERC PROJEKTU?, který se uskuteční ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2020. Workshop se bude letos konat vzhledem k epidemiologickému vývoji on-line. ZDE naleznete předběžný program akce, který obsahuje odkaz na registraci a instrukce pro zájemce o účast. Informace k akci najdete rovněž na webových stránkách TC AV. Podmínkou účasti je zaslání CV (max. 2 pages), krátký abstrakt návrhu projektu (max. 2 000 characters).

2019

Výzva ERC Consolidator Grants je otevřena, a to až do 4. února 2020. Pokud se chystáte podat projekt do této výzvy, spojte se co nejdříve s univerzitním kontaktním bodem pro ERC.


Filip Kolář z Přírodovědecké fakulty obdržel ERC Starting grant!

Tisková zpráva UK, zpráva PřF, stránky týmu Filipa Koláře, vedavyzkum.cz

2018

Jaroslav Nešetřil z MFF obdržel ERC Synergy Grant!

Tisková zpráva UK, zpráva MFF, zpráva ČT24, vedavyzkum.cz, European Research Council


Matyáš Fendrych z Přírodovědecké fakulty a Ondřej Pejcha z Matematicko-fyzikální fakulty obdrželi ERC Starting Grant!

Tisková zpráva UK, zpráva PřF, zpráva MFF, vedavyzkum.cz, stránka týmu Ondřeje Pejchy

2017

Jiří Klimeš z MFF obdržel ERC Starting grant!

zpráva MFF, vedavyzkum.cz, TC AV ČR


Poslední změna: 25. leden 2024 18:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám