Aliance odvětvových dovedností

Tato aktivita je zaměřena na řešení kvalifikačních mezer. Soustřeďuje se na počáteční a pokračující odborné vzdělávání a přípravu a na potřeby konkrétních odvětví na trhu práce. Podpořené projekty by měly vést k modernizaci odborného vzdělávání a přípravy, k posílení výměny znalostí a praktických postupů mezi institucemi a trhem práce a také k usnadnění mobility pracovních sil a zjednodušení uznávání kvalifikace na evropské úrovni.


Pro rok 2017 budou v této akci podpořeny projekty zaměřené na následující odvětví:

 • Výroba, strojírenství

 • Obchod

 • Informační a komunikační technologie

 • Environmentální technologie (zejména ECO environmentální)

 • Kulturní a tvůrčí odvětví

 • Cestovní ruch


V rámci Aliancí odvětvových dovedností budou podporovány následující aktivity:

 • Definování dovedností a potřeb odborné přípravy v určitém konkrétním hospodářském odvětví

 • Návrh společných výukových osnov

 • Užívání společných výukových osnov v praxi


Role členů konsorcia:

 • Žadatel: koordinátor projektu, podává návrh, jedná a podepisuje smlouvu/zprávy jménem všech partnerů konsorcia, hlavní příjemce grantu EU, nese finanční a právní odpovědnost za řádnou provozní, správní a finanční realizaci celého projektu

 • Plnoprávní partneři: zúčastněné organizace, které aktivně přispívají k naplnění aliance odvětvových dovedností, každý partner podepisuje mandát, kterým udělí koordinátorovi plnou moc v jednání ohledně daného projektu a grantu

 • Přidružení partneři: partneři, kteří přispívají k činnostem aliance, nevztahují se na ně smluvní požadavky, jelikož neobdrží finanční podporu


Do projektu Aliance odvětvových dovedností musí být zapojeny minimálně 3 programové země. V každé ze zapojených zemí také musí na projektu spolupracovat minimálně 3 plnoprávní partneři z následujících oblastí (z každé oblasti 1 zástupce): Veřejné nebo soukromé subjekty, které poskytují odborné vzdělávání a přípravu, Veřejné nebo soukromé subjekty, které mají konkrétní odborné znalosti daného odvětví a jsou v jeho rámci reprezentativní (na regionální, národní nebo evropské úrovni) a Veřejné nebo soukromé subjekty, které disponují regulační funkcí pro systémy vzdělávání a odborné přípravy (na místní, regionální nebo národní úrovni).


Projekt může být financován 2 nebo 3 roky.


Finanční podpora grantů:

 • Dvouleté projekty mohou obdržet podporu maximálně 700 000 EUR.

 • Tříleté projekty mohou obdržet podporu maximálně 1 000 000 EUR.

 • Financování probíhá na bázi jednotkových nákladů, které jsou určeny na realizaci projektu, náklady na cestovné a na pobyt.


Podrobné informace k rozpočtu projektu, stejně jako kritéria, která se hodnotí v rámci hodnocení obsahové stránky projektu, naleznete v Průvodci programem.


Žádosti o grant se předkládají u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast v Bruselu (EACEA).


Poslední změna: 25. říjen 2017 13:12 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám