Klíčová akce 2

KLÍČOVÁ AKCE 2 – SPOLUPRÁCE MEZI ORGANIZACEMI A INSTITUCEMI

Tato klíčová akce podporuje:


Partnerství pro spolupráci, která zahrnují:

  • Kooperativní partnerství: Prvořadým cílem kooperativních partnerství je umožnit organizacím, aby zvyšovaly kvalitu a relevanci svých aktivit, rozvíjely a posilovaly své sítě partnerů, zvyšovaly svou schopnost působit společně na nadnárodní úrovni a aby posílily internacionalizaci svých aktivit, a to prostřednictvím výměn nebo vypracování nových postupů a metod, jakož i sdílení a konfrontování myšlenek.

  • Partnerství malého rozsahu: Cílem této akce je rozšířit přístup k programu pro malé aktéry a jednotlivce v oblasti školního vzdělávání, vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání a přípravy, mládeže a sportu, které je obtížné oslovit. Cílem této akce s nižšími částkami grantů pro organizace, kratší dobou trvání a jednoduššími administrativními požadavky ve srovnání s kooperativními partnerstvími bude oslovit základní organizace, nové účastníky programu a méně zkušené organizace a omezit překážky vstupu do programu pro organizace s menší organizační kapacitou.


Partnerství na podporu špičkové úrovně, která zahrnují:


  • Evropské univerzity: Tato akce podporuje vznik sítí vysokoškolských institucí založených na přístupu zdola nahoru, které prostřednictvím rozvoje společných dlouhodobých strategií pro vysoce kvalitní vzdělání, výzkum a inovace přenesou spolupráci mezi různými zeměmi na ambicióznější úroveň, a to na základě společné vize a sdílených hodnot.

  • Centra excelence odborného vzdělávání: Tato iniciativa podporuje rozvoj nadnárodních platforem center excelence odborného vzdělávání, jež budou začleněna do místních a regionálních strategií pro růst, inovace a konkurenceschopnost a budou zároveň podporovat celkové strukturální změny a hospodářské politiky v Evropské unii.

  • Pedagogické akademie Erasmus+: Obecným cílem této akce je vytvořit evropská partnerství poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy učitelů, která v rámci programu zřídí pedagogické akademie Erasmus+, jež budou rozvíjet evropský a mezinárodní pohled v oblasti vzdělávání učitelů. Tyto akademie budou prosazovat mnohojazyčnost a kulturní rozmanitost, rozvíjet vzdělávání učitelů v souladu s prioritami EU v oblasti politiky vzdělávání a přispívat k cílům Evropského prostoru vzdělávání.

  • Akce Erasmus Mundus: Cílem této akce je podpora excelence a celosvětové internacionalizace vysokoškolských institucí prostřednictvím studijních programů (na úrovni magisterského studia), které budou společně realizovat a uznávat vysokoškolské instituce se sídlem v Evropě a které budou otevřeny institucím v jiných zemích světa.


Partnerství pro inovace, která zahrnují:


  • Aliance pro inovace: Cílem této akce je podpořit strategickou spolupráci mezi hlavními aktéry v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy, podnikání a výzkumu (tzv. „znalostní trojúhelník“) na podporu inovací a modernizace systémů vzdělávání a odborné přípravy při identifikování a poskytování vhodného souboru dovedností, znalostí a kompetencí tak, aby odpovídaly budoucí poptávce na trhu práce v odvětvích a oborech, které mají strategický význam pro udržitelný růst a konkurenceschopnost Evropy.

  • Výhledové projekty: Cílem této akce bude podněcovat inovace, tvořivost a elektronickou účast, jakož i sociální podnikání v různých oblastech vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Akce podpoří pokrokové myšlenky založené na klíčových evropských prioritách, které mají potenciál se začlenit do běžných postupů a přispět ke zlepšení systémů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, jakož i zajistit významný inovativní účinek v oblasti metod a činností u všech druhů učení a prostředí aktivní účasti ve prospěch sociální soudržnosti Evropy.


Projekty budování kapacit v oblasti mládeže: tato akce podporuje spolupráci a výměnu v oblasti mládeže mezi organizacemi v programových a partnerských zemích a zahrnuje činnosti neformálního učení se zaměřením na zvyšování kapacity organizací pracujících s mladými lidmi mimo formální učení při současném zajištění aktivní účasti mladých lidí.


Neziskové sportovní akce: Tato akce podpoří přípravu, pořádání a návazné sledování neziskových sportovních akcí organizovaných buď v jedné zemi, nebo v několika zemích neziskovými organizacemi nebo veřejnými subjekty činnými v oblasti sportu. Cílem těchto akcí bude zvýšit viditelnost sportovních událostí v rámci programu Erasmus+ a zvýšit povědomí o úloze sportu při podpoře sociálního začleňování, rovných příležitostí a zdraví upevňujících pohybových aktivit.


Online platformy, jako je eTwinning, elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE), portál School Education Gateway (SEG) a Evropský portál pro mládež, budou nabízet prostory pro virtuální spolupráci, databáze pro hledání partnerů, komunity pro sdílení praktických postupů a jiné online služby pro učitele, školitele, pracovníky s mládeží, tvůrce politik a ostatní odborníky z praxe, jakož i pro žáky, mladé lidi a dospělé účastníky vzdělávání v Evropě i mimo ni.


Více informací o konkrétních příležitostech naleznete v Průvodci programem - sekci Klíčová akce 2


Poslední změna: 9. červen 2021 15:53 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám