Znalostní aliance

Jde o mezinárodní projekty zaměřené na spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Cílem je podpora inovací vysokého školství a podnikání.


Byly stanoveny 3 skupiny činností, které jsou v rámci této akce podporovány:

  • Podpora inovací ve vysokoškolském vzdělávání, podnikání a v širším sociálně-ekonomickém prostředí – například: vývoj a zavádění nových vzdělávacích a výukových metod, inovace produktů, procesů, organizace programů v oblasti dalšího vzdělávání, ...

  • Rozvoj podnikatelského ducha a dovedností – například: zavádění vzdělávání zaměřeného na rozvoj podnikatelských dovedností, umožnění praktického uplatňování podnikatelských dovedností, vytváření plánů ve spolupráci s podniky, ...

  • Podněcování toku a výměny znalostí mezi vysokoškolskými institucemi a podniky – například: zapojení zaměstnanců podniků do výuky a výzkumu, výměna studentů a zaměstnanců mezi vysokoškolskými institucemi a podniky, zavádění struktur k vyzkoušení a testování inovativních opatření, ...

  • Znalostní aliance musí prokázat spolehlivé vztahy a úzká spolupráce mezi partnery projektu a jejich přínos projektu. Projekty musí mít inovativní charakter a jejich výstupy musí přesahovat dobu trvání projektu, výsledky musí být přenositelné.


Role členů konsorcia:

  • Žadatel: koordinátor projektu, podává návrh, jedná a podepisuje smlouvu/zprávy jménem všech partnerů konsorcia, hlavní příjemce grantu EU, nese finanční a právní odpovědnost za řádnou provozní, správní a finanční realizaci celého projektu

  • Plnoprávní partneři: zúčastněné organizace, které aktivně přispívají k dosažení znalostní aliance, každý partner podepisuje mandát, kterým udělí koordinátorovi plnou moc v jednání ohledně daného projektu a grantu

  • Přidružení partneři: partneři, kteří přispívají k činnostem znalostní aliance, nevztahují se na ně smluvní požadavky, jelikož neobdrží financování


Znalostní aliance musí zahrnout minimálně šest nezávislých organizací z alespoň tří zemí programu, z toho nejméně dvě vysokoškolské instituce a nejméně dva podniky. Jestliže se mají zapojit i přidružení partneři, musí zajistit zřejmou přidanou hodnotu a jejich úloha musí být jednoznačně popsána.


Projekt může být financován po dobu 2 nebo 3 let.


Finanční podpora grantů

  • Dvouleté projekty mohou obdržet podporu maximálně 700 000 euro.

  • Tříleté projekty mohou obdržet podporu maximálně 1 000 000 euro.

  • Financování probíhá na bázi jednotkových nákladů, které jsou určeny na realizaci projektu, náklady na cestovné a na pobyt.


Podrobné informace k rozpočtu projektu, stejně jako kritéria, která se hodnotí v rámci hodnocení obsahové stránky projektu, naleznete v Průvodci programem.


Žádosti o grant se předkládají u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast v Bruselu (EACEA).


Poslední změna: 25. říjen 2017 14:07 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám