• Kalendář

Kalendář


MŠMT vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pro program INTER-EXCELLENCE, podprogram: „INTER-INFORM“ VES20INFORM


INTER-INFORM, se zaměřuje na podporu zapojení českých výzkumných institucí do mezinárodních programů výzkumu a vývoje a na rozvoj k tomu potřebných infrastruktur.


Očekávaným výsledkem podpory v podprogramu je nárůst účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a zvýšení jejich úspěšnosti při získávání podpory ve výzvách mezinárodních poskytovatelů. Uchazečem mohou být pouze výzkumné organizace.


Veškeré informace o cílech a struktuře vyhlašovaného podprogramu a o podmínkách předkládání návrhů projektů jsou uvedeny ve vyhlášení podprogramu a v zadávací dokumentaci, které lze získat:

- na internetové adrese http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-inform

- případně na Oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI (oddělení 33) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Karmelitská 529/5, 118 12 PRAHA 1 – Malá Strana);

- kontaktní osoba: Mgr. Terezie Valová, tel.: 234 812 295, e-mail:


Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 24. 10. 2019 a končí dne 9. 12. 2019 ve 23:59:59 hodin.


Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt.

Uchazeč pro předkládání návrhu projektu i pro další komunikaci s poskytovatelem je povinen použít, v rámci informačního systému datových schránek, pouze svou datovou schránku.

Návrh projektu musí být podán v průběhu soutěžní lhůty a doručen kompletně v jedné datové zprávě a musí obsahovat následující údaje:

- v datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno „LTI20 – veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“

- v datové zprávě musí být v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“

- v datové zprávě musí být zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“


Výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-INFORM,VES20INFORM budou zveřejněny dne 8. 4. 2020 na internetových stránkách poskytovatele.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si vyhrazuje právo veřejnou soutěž zrušit za podmínek stanovených § 24 zákona č. 130/2002 Sb.Začátek akce 24. října 2019
Konec akce 9. prosince 2019
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám