• Aktuality

Aktuality

12. září 2022

MSCA4Ukraine: Předběžné informace pro žadatele

V rámci reakce EU na invazi Ruské federace na Ukrajinu budou specializovaná stipendia MSCA4Ukraine poskytovat podporu vysídleným výzkumným pracovníkům z Ukrajiny. Tato podpora jim umožní pokračovat v práci v akademických i neakademických organizacích v členských státech EU a přidružených zemích programu Horizont Evropa a zároveň zachovat jejich vazby na výzkumné a inovační komunity na Ukrajině. Tento program může rovněž usnadnit opětovné začlenění výzkumných pracovníků na Ukrajině, pokud budou splněny podmínky pro bezpečný návrat, aby se zabránilo trvalému odlivu mozků, a přispět k posílení ukrajinského vysokoškolského a výzkumného sektoru a jeho spolupráce a výměny s mezinárodní výzkumnou komunitou. V rámci tohoto stipendijního programu bude Scholars at Risk Europe poskytovat poradenské služby a zprostředkovávat kontakty pro hostitelské organizace (akademické i neakademické) a výzkumné pracovníky z Ukrajiny. Potenciální hostitelské instituce, které chtějí navázat kontakt s výzkumným pracovníkem z Ukrajiny, mohou vyplnit formulář na webových stránkách MSCA4Ukraine.

V prvním říjnovém týdnu bude EUA pořádat online informační den. Budeme vás informovat.


Předběžné informace o kritériích způsobilosti a požadavcích na žádosti:


Žádosti musí podávat potenciální hostitelské organizace jménem jmenovaného výzkumného pracovníka (pracovníků) z Ukrajiny. Hostitelskými organizacemi mohou být akademické nebo neakademické organizace v kterémkoli členském státě EU nebo přidružené zemi programu Horizont Evropa.

Výzkumní pracovníci mohou být nominováni hostitelskou organizací, pokud jsou:

(a) (1) ukrajinští státní příslušníci, nebo (2) osoby bez státní příslušnosti nebo státní příslušníci třetích zemí jiných než Ukrajina, kteří mají ke dni 24. února 2022 hlavní bydliště na Ukrajině;

(b) buď (1) byli vysídleni dne 24. února 2022 nebo později, nebo (2) jsou připraveni k vysídlení z Ukrajiny;

(c) jsou postdoktorandi (tj. v době, kdy má být zahájeno stipendium, mají doktorský titul) nebo doktorandi (tj. jsou zapsáni do doktorského programu na vysoké škole na Ukrajině, který vede k udělení doktorského titulu).

(d) mají jazykové znalosti potřebné k úspěšnému provádění výzkumné činnosti na předpokládané hostitelské instituci, což potvrdila hostitelská instituce, která žadatele přijala

Žádosti budoucích hostitelských organizací musí obsahovat:

- Vyplněný online formulář žádosti (další informace v září 2022);

- Návrh výzkumu v rozsahu max. 2 500 slov vypracovaný výzkumným pracovníkem;

- Dokumenty dokládající způsobilost výzkumného pracovníka, např. životopis, doklad totožnosti, osvědčení nebo diplomy;

- Podepsané prohlášení na hlavičkovém papíře instituce, v němž je uvedena podpora, která bude výzkumnému pracovníkovi poskytnuta;

- Prohlášení akademického mentora v rozsahu max. 1 000 slov;

- Plán financování zohledňující jednotkové náklady s použitím sazeb MSCA pro doktorandy a postdoktorandy;

- Etické sebehodnocení, které odráží formuláře sebehodnocení MSCA.


Stipendia budou trvat minimálně 6 měsíců, maximálně 2 roky, a budou poskytovat sazby v souladu s MSCA Doctoral Networks a MSCA Postdoctoral Fellowships. (Viz strana 75 a strana 83)


Předběžný harmonogram a další informace:

Výzva k předkládání žádostí s podrobnými informacemi o požadavcích na žádosti, způsobilosti, kritériích hodnocení a výběru bude zveřejněna v září 2022. Výzva bude široce šířena, mimo jiné na stránce Horizon4Ukraine na portálu Evropské komise pro financování a veřejné zakázky, EURAXESS, Science4Ukraine, jakož i na internetových stránkách partnerů a dalších ukrajinských a evropských iniciativách a portálech v oblasti výzkumu a inovací.

Zde se prosím zaregistrujte do mailing listu, abyste mohli dostávat další informace a oznámení o programu, včetně výzvy k podávání žádostí, a o matchmakingových a poradenských službách.


Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám