Horizont 2020

Horizont 2020 ve zkratce


Název Horizont 2020 byl zvolen jako symbol toho, že nový rámcový program se má stát klíčovým nástrojem pro realizaci cílů stěžejní iniciativy nazvané Unie inovací, která má usnadnit cestu od nových idejí a poznatků k uvedení inovativních výrobků a služeb na trh, a tak zabezpečit globální konkurenceschopnost EU a ekonomický růst s následným zvyšováním počtu pracovních míst. Důraz na očekávaný přínos vědy a výzkumu pro ekonomický růst EU je mnohem výraznější, než byl v případě předcházejících rámcových programů pro vědu. Horizont 2020 lze považovat za jedno z řady stimulačních opatření. Špičková věda provozovaná na světové úrovni však zůstává jednou z priorit Horizontu, jak ostatně naznačuje pojmenování jednoho ze tří pilířů tohoto programu.


Zastřešujícím cílem Horizontu 2020 je udržitelný rozvoj. Finanční prostředky vyčleněné na opatření na ochranu klimatu a účinné využívání zdrojů budou doplněny prostřednictvím ostatních specifických cílů Horizontu 2020 tak, že nejméně 60 % celkového rozpočtu programu Horizont 2020 bude věnováno na projekty udržitelného rozvoje, přičemž převážná většina výdajů bude přispívat k vzájemně provázaným cílům v oblasti klimatu a životního prostředí. Očekává se, že přibližně 35 % rozpočtu Horizontu 2020 budou výdaje na ochranu klimatu.


Horizont 2020 (H2020) je strategický rámcový program, který v sobě spojuje všechny dosavadní programy EU určené na podporu vědy, výzkumu a inovací. Je tak následovníkem nejen 7. RP pro vědu, ale také Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP), Programu pro podnikání a inovace, speciálně jeho inovačních kapitol (EIP), Programu na podporu politiky informačních a komunikačních technologií (ICT-PSP), programu Inteligentní energie pro Evropu (IEE). Zahrnuje také financování Evropského inovačního a technologického institutu (EIT).


Rozpočet Horizontu 2020 pokrývá dále EIT, JRC / Horizontální aktivity / EURATOM

  • Nejaderné přímé akce Společného výzkumného centra (národním kontaktem je )

  • Evropský inovační a technologický institut

  • Šíření excelence a podpora účasti (národním kontaktem je )

  • Věda se společností a pro společnost (národním kontaktem je )

  • EURATOM (národním kontaktem je )

  • Související iniciativy (ERA-NET Cofund, cPPP, JTIs, národním kontaktem je )


Aktuální výzvy v programu H2020 najdete na Funding & tender opportunities Portal.


Technologické centrum AV ČR vydává měsíčně zpravodaj k H2020. K odběru se můžete přihlásit ve spodní části stránky www.h2020.czKontaktní informace

Se svými dotazy se můžete obracet na (kontakt pro ERC a MSCA).

Potřebné informace můžete také najít přímo na stránkách Evropské komise, nebo na portálu Technologického centra AVČR, Horizont 2020, kde naleznete v přehledné a snadno dostupné formě základní informace o tomto programu a pravidlech pro přípravu a řešení projektů. Na zmíněném portálu najdete také informace o aktuálních výzvách k podávání projektů a národních kontaktních pracovnících.


Technologické centrum AV ČR navíc poskytuje v rámci projektu NICER zdarma konzultace, organizuje odborné semináře, vydává publikace a spravuje webové stránky zaměřené na problematiku právních aspektů a duševního vlastnictví i problematiku finančních otázek a managementu projektů. S konkrétními dotazy týkajícími se výše uvedených oblastí se můžete kdykoliv obrátit na příslušné národní kontaktní pracovníky působící v Technologickém centru, konkrétně Milenu Lojkovou, Marii Hornieckou (finance/management) a Jiřího Kotoučka, Martina Koberta (problematika právních aspektů a ochrany duševního vlastnictví - IPR)


Poslední změna: 5. březen 2020 13:12 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám