• News

News


1 November 2019

Ve dnech 30. - 31. 10. 2019 se uskutečnil 17. ročník konference České dny pro evropský výzkum s podtitulem Horizon Europe - New opportunities (Program).


Úvodní prezentaci k tématu budoucího programu Horizon Europe přednesl v dopolední části prvního dne R. Tomellini z Evropské komise.


Odpolední prezentace se týkaly výzkumných infrastruktur - viz prezentace J. Hrušáka, a synergií mezi SF a 7. RP /H2020 ve financování výzkumných infrastruktur - prezentace N. Witzanyové.


Druhý den konference pokračovala workshopem k tématu projektových výsledků. Úvodní prezentace se věnovaly čerpání finančních prostředků ČR z přímo řízených programů EU a problematice aktivity hodnotitelů návrhů předkládaných do programu H2020 ve vztahu k úspěšnosti členských států v tomto rámcovém programu (D. Frank) a bibliometrické analýze publikací vzniklých z projektů H2020 (J. Vaněček). (K tématu bibliometrické analýzy publikací vzniklých z projektů H2020 byl pro konferenci CZEDER připraven i poster.)


Své úspěšné zapojení do projektů programu H2020 prezentovali: Z. Venera (Česká geologická služba), P. Novák (Fakulta aplikovaných věd ZČU), V. Vondrák (IT4Innovations), K. Charvát (WIRELESSINFO), L. Grubhoffer (BC AV ČR), L. Veselý (Centrum výzkumu Řež) a Kateřina Vodseďálková (Nanopharma). Jednotlivé prezentace jsou k dispozici zde.

On October 30 - 31, 2019, the 17th Czech Days for European Research conference with the subtitle Horizon Europe - New opportunities (Program) took place.


Mr. Tomellini from the European Commission gave an introductory presentation on the future Horizon Europe program.


The afternoon presentations related to research infrastructures - see the presentation by J. Hrušák, and the synergy between SF and FP7 / H2020 in funding research infrastructures - the presentation by N. Witzany.


The second day of the conference continued with a workshop on project results. The introductory presentations dealt with the drawing of Czech funds from directly managed EU programs and the issues of evaluators of proposals submitted to the H2020 program in relation to the success of Member States in this Framework Program (D. Frank) and bibliometric analysis of publications resulting from H2020 projects (J. Vaněček) . (A poster was also prepared for the CZEDER conference on the topic of bibliometric analyzes of publications resulting from H2020 projects.)


Their successful involvement in H2020 projects was presented by: Z. Venera (Czech Geological Survey), P. Novák (Faculty of Applied Sciences, UWB), V. Vondrák (IT4Innovations), K. Charvát (WIRELESSINFO), L. Grubhoffer (BC ASCR) , L. Veselý (Research Center Řež) and Kateřina Vodseďálková (Nanopharma). Individual presentations are available here.
Sdílet na:  
Contact Us
Contact

Charles University

Ovocný trh 560/5

116 36 Prague 1

Czech Republic


E-mail:

Phone: +420 224 491 289


Data Box ID: piyj9b4

ID No.: 00216208

VAT No.: CZ00216208


How to Reach Us