Etika v projektech H2020

Pro všechny aktivity financované Evropskou unií je etika nedílnou součástí výzkumu od začátku psaní žádosti o projekt až do jeho konce. Dodržování etických pravidel je považováno za klíčové k dosažení skutečné špičkové kvality výzkumu. V průběhu hodnocení projektu dochází k důkladnému etickému zhodnocení nejen toho, zda je respektován právní rámec, ale také toho, zda bude dosažena kvalita výzkumu. V rámci etického výzkumu musí být uplatněny základní etické zásady a právní předpisy, a to ve všech možných oblastech výzkumu. Proces hodnocení etického rozměru projektu financovaného v rámci H2020 se nazývá Ethics Appraisal Procedure.


Ethics Appraisal Procedure

Ethics Review Procedure

Etická kontrola v průběhu projektu

Podpora

Ethics Appraisal Procedure

Tato procedura zahrnuje také tzv. Ethics Review Procedure (postup etického přezkumu), který byl proveden před začátkem projektu, stejně tak jako tzv. Ethics Checks and Audits. Při přípravě projektu je vyžadováno, aby byla provedena tzv. Ethics Self-assessment (etická sebekontrola) začínající jednoduchou tabulkou etických otázek. Zde si můžete přečíst podrobné informace o tom, jak správně sebehodnocení vyplnit.


Ethics Review Procedure

Všechny návrhy, které jsou zvažovány k financování, jsou podrobeny etickému přezkumu provedenému nezávislými odborníky na etiku a/nebo kvalifikovanými hodnotiteli přímo v panelu. Přezkum začíná etickým screeningem a v případě potřeby se provádí další analýza Ethics Assessment. Etický přezkum může vést k dodatečným etickým požadavkům, které se poté obvykle stanou požadavky v rámci grantové smlouvy.


Ethics Review Procedure se zaměřuje na dodržování etických pravidel a norem, příslušných evropských právních předpisů, mezinárodních úmluv a prohlášení, vnitrostátních povolení a etických schválení, proporcionality výzkumných metod a informovanosti žadatelů o etických aspektech a případně i společenských dopadů výzkumu.


Jeho první fází je etický screening, který se provádí během hodnocení projektu nebo brzy poté. Odborníci na etiku, popřípadě již kvalifikovaní hodnotitelé nejprve provedou předběžný test s přihlédnutím k etické sebekontrole. Cílem předběžného screeningu je pouze vyjmenovat (potenciální) etické otázky, které mohou projektem vyvstat. Pokud se ukáže, že alespoň jedna etická otázka je skutečným etickým problémem, musí návrh projít úplným etickým screeningem, který bude především hodnotit etické aspekty cílů projektu, metodiky a možného etického dopadu. Jsou identifikovány všechny problémy, které vyžadují etické schválení na národní úrovni (např. ochrana osobních údajů, klinické studie, použití zvířat pro výzkumné účely apod.). Jedná-li se o složité etické problémy, může být doporučena další analýza Ethics Assessment. Některé návrhy, jako například ty s použitím embryonálních kmenových buněk či v případech, že v zemi, kde bude výzkum prováděn, neexistuje vhodný etický rámec, se do této analýzy dostávají automaticky.


Všechny etické požadavky jsou automaticky zahrnuty do grantové dohody ve formě výstupů (deliverables) a jsou umístěny do automaticky generovaného pracovního balíčku s názvem "etické požadavky".


Více informací k této části proceu najdete zde.


Etická kontrola v průběhu projektu

Během tohoto procesu jsou identifikovány projekty, které potřebují etickou kontrolu v průběhu projektu (Ethics Checks and Audits). Tento postup může také kdykoli iniciován Evropskou komisí. Cílem tohoto postupu je pomoci příjemcům vypořádat se s etickými otázkami vznesenými jejich výzkumem a v případě potřeby přijmout preventivní nebo nápravná opatření. Kontrola etiky se provádí na základě informací poskytnutých příjemci. V případě závažného porušení etických zásad, integrity výzkumu nebo příslušných právních předpisů může EK provádět etický audit podle ustanovení a postupů stanovených v grantové dohodě. Tento proces může mít za následek změnu grantové dohody. V závažných případech může Komise rozhodnout v souladu s grantovou smlouvou o zrušení či ukončení projektu nebo jiném vhodném opatření.


Podpora

Seznam podpůrných dokumentů:


Další podporu lze hledat zde:

  • Další obecné informace k etice

  • Ethics Review Helpdesk

  • Národní konktaktním bodem pro etiku v projektech H2020 jePoslední změna: 26. říjen 2017 14:59 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám