Příprava grantové dohody

EK vás notifikuje pokaždé, když je od vás vyžadováno provedení jakékoli akce. Nejdříve jste informováni o výsledků hodnocení projektu. Veškeré informace o projektu, i to v jaké je momentálně fázi, můžete sledovat prostřednictvím účastnického portálu. Nejdříve svůj projekt vidíte v sekci "My Proposals", po úspěšném vyhodnocení ho najdete v sekci "My Projects".

V případě, že nejste koordinátorem projektu a nemáte k projektu přístup, požádejte koordinátora, aby vám jej udělil. Koordinátor může zadávat nebo upravovat informace v účastnickém portálu i pro partnery projektu, ale nemůže například projekt jejich jménem podepsat.

Pokud jste již v návrhu projektu uvedli kontaktní osoby projektu, budou jim automaticky přiděleny příslušné role. Pozor, každá role má jiná práva.


Role uvedené v návrhu projektu

Role, které jsou automaticky těmto osobám připsány v průběhu přípravy grantové dohody

Plný přístup k návrhu projektu

Coordinator Contact (CoCo, pouze pro koordinující instituci); Participant Contact (PaCo, pro ostatní partnery)

Osoby, které mohou návrh pouze číst, nikoli editovat

Team Member (TeMe)


Pro přípravu a uzavření grantové smlouvy je třeba v účastnickém portálu nastavit tyto role (role může jeden člověk kumulovat):

Pro koordinátora:

 • Primary coordinator contact (PCoCo)

 • Project Legal signatory (PLSIGN)

Pro partnerské instituce:

 • Participant contact (PaCo)

 • Project Legal Signatory (PLSIGN)


Před podpisem grantové smlouvy musí mít každý partner tzv. LEARa (Legal Entity Appointed Representative), na UK je výkonem této funkce pověřena 1. LEAR již nominoval v účastnickém portálu více osob jako tzv. LSIGN, kteří zastupují příjemce poskytnutím elektronického podpisu během procesu přípravy grantu (na UK jsou to v současnosti děkani fakult). V roli Coco nebo PaCo, přejděte do sekce "My projects", klikněte na tlačítko PC (Project Consortium), kde můžete upravovat role na úrovni vašeho projektu. Na témže místě najdete seznam LSIGNů, jednoho z nich vyberete a učiníte ho PLSIGNem.

PLSIGN následně podepisuje "Declaration of Honour". Každý partner konsorcia má svou vlastní osobu. Tento dokument slouží pouze k ujištění EK, že příjemce dodržuje pravidla a není v situaci, která by jej vyloučila ze získání finančních prostředků.


Jak postupovat v roli koordinátora

 1. Je třeba nastavit datum začátku projektu. Existují dvě možnosti:

  • projekt může začínat prvním dnem v měsíci poté, co EK podepsala grantovou dohodu

  • lze dohodnout jiné pevné počáteční datum (projekt začne vždy až po podpisu smlouvy a toto rozhodnutí je třeba řádně odůvodnit)

 2. Je třeba zkontrolovat, že všechna identifikační čísla partnerů (PIC) jsou platná, to samé platí i pro tzv. propojené třetí strany

 3. Zkontrolujte, zda se všechny organizace účastnící se projektu (příjemci a případně propojené třetí strany) shodují s těmi uvedenými v návrhu projektu. Změny v konsorciu partnerů jsou povoleny jen za výjimečných okolností. V případě, že potřebujete znát podrobnosti tohoto procesu, nás prosím .

 4. Ujistěte se, že jednotlivé rozpočtové položky odpovídají návrhu projektu. V návrhu projektu je rozpočet všech propojených třetích stran zahrnut do rozpočtu účastníků, na které jsou třetí strany navázány. V této fázi je již třeba oddělit rozpočet jednotlivých partnerů a propojených třetích stran a poskytnout podrobnosti zvlášť.

 5. Evropská komise nastavuje vykazovací období obvykle na 18 měsíců. Doba trvání projektu pak určuje počet vykazovaných období. Například po dobu trvání projektu mezi 18 a 36 měsíci proběhnou dvě vykazování. V případě, že máte jakékoli pochybnosti o vykazovaných obdobích, je dobré kontaktovat projektového úředníka. Dále je možné konzultovat článek 20 Anotované modelové grantové dohody.

 6. Dále je třeba vybrat ze seznamu validovaných bankovních účtů ten, který bude uveden do grantové dohody (tento seznam najdete pod záložkou "MP- Manage Projects". Pokud nenajdete správný účet, kontaktujte . Ten pomůže s celý procesem, EK následně účet validuje a poté se objeví v nabídce.

 7. Konsorciální smlouvy jsou povinné pro všechny kolaborativní projekty (pokud není ve výzvě uvedeno jinak). Tyto smlouvy nejsou podepisovány EK, ale pouze koordinátorem a partnery projektu. Upravují vztahy mezi partnery projektu, to, jakým způsobem jsou řešeny konflikty, jak jsou přijímána rozhodnutí, práva duševního vlastnictví atd. Konsorciální smlouva by měla být podepsána před uzavřením grantové dohody. Podrobné informace lze najít v článku 41.3 Anotované modelové grantové dohody. V případě nejasností nás kdykoli .

 8. Po dokončení všech předchozích úkonů EK vyčíslí částku, která vám bude zaslána na účet jako předfinancování.


Příloha - Description of the Action (DoA)

DoA je strukturován stejným způsobem jako projektový návrh, zahrnuje části A (je založena převážně na strukturovaných informacích) a část B (je založena na části B projektového návrhu, je od něj přímo odvozena). Část B musí být nahrána do systému jako PDF.

Úkolem koordinátora je:

 • zpracovat tabulky pracovního plánu (př. popisy pracovních balíčků, výsledky projektu a jeho milníky)- část A

 • zkontrolujte, zda jsou DoA a návrh projektu v souladu (chyby by měly být opraveny)

 • DoA musí také obsahovat popis role a úkolů všech partnerů v projektu, propojení třetích stran s konkrétními partnery, musí definovat případné "in-kind contributions"

 • pokud je to relevantní, měly by být implementovány do DoA výsledky "ethics review"


Termíny

Grantová dohoda musí být podepsána nejpozději do 3 měsíců od zveřejnění výsledků hodnocení projektu. Proto jsou pro každou fázi přípravy grantové dohody dodržovány přísné časové lhůty:

 • během prvních tří týdnů musí koordinátor předložit EK první verzi grantové dohody (včetně příloh- popis akce a rozpočet). Projektový úředník může mít další požadavky na doplnění dohody.

 • po obdržení připomínek od EK má koordinátor dva týdny k odeslání konečné verze

 • čestná prohlášení musí být podepsána co nejdříve, nejpozději však 6 týdnů od pozvání k přípravě grantové dohody


Nedodržování těchto lhůt může vést i ke zrušení přípravy dohody.

Poznámky

1

LEAR nevidí do vašeho projektu, ani v rámci něj nemůže přidělovat role.


Poslední změna: 6. listopad 2017 15:00 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám