Šíření a využití výsledků

Šířit a využívat výsledky výzkumného a inovačního projektu znamená:

 • maximalizovat využití nových poznatků jak pro komerční účely, tak pro tvorbu politik

 • podpořit další výzkum a inovace mezi účastníky programu a dalšími, kteří by mohli mít prospěch z již provedeného výzkumu

 • maximálně se snažit o to, aby občané EU měli z provedeného výzkumu prospěch


Mezi šířením (dissemination) a využitím výsledků (exploitation) existuje úzké propojení. Diseminace (sdílení, šíření výsledků výzkumu s potenciálními uživateli - dalšími výzkumníky, průmyslem a tvůrci politik) přispívá k využívání výsledků pro komerční účely nebo při tvorbě veřejné politiky. Často dochází k překryvům mezi šířením, využitím výsledků a jejich komunikací.


Je užitečné propojit předkládaný projekt s politickým kontextem dané výzvy. Jednotlivé projektové výzvy obvykle určují cíle politiky EU. Je dobré uvést, jak může Váš projektový návrh pomoci naplnit tyto cíle a podrobně to vysvětlit.


Je dobré do návrhu projektu zapojit potenciální koncové uživatele a stakeholdery. Koncoví uživatelé mohou pocházet například z regionálních, národních i mezinárodních sítí partnerů ve vašem konsorciu. Do projektu mohou být zapojeni jako partneři nebo jako členové poradního orgánu projektu.Výsledky projektu

Výsledky projektu mohou být:

 • přímé - např. manuál, test, model, nová terapie, lepší produkt nebo proces nebo lepší pochopení mechanismů

 • nepřímé - např. snížení spotřeby materiálu nebo energie, zlepšení bezpečnosti nebo lépe vyškolení zaměstnanci.

Vysvětlete, jak očekáváte, že tyto výsledky budou použity. To, jak budou výsledky použity může záviset i na jiných oblastech v projektu. Existuje-li nějaká taková závislost, je dobré ji popsat.


V případě, že existují překážky v šíření či využití vašich výsledků, je třeba ukázat, že víte jak je budete řešit (např. zapojení odborníků z jiných oborů). Možné překážky zahrnují:

 • nedostatečné financování

 • nedostatek dovedností, které brání inovacím

 • ochrana duševního vlastnictví

 • nesoulad mezi potřebami trhu a řešením, které váš projekt nabízí


V rámci diseminačních aktivit je třeba pamatovat na publikování v režimu open access (více zde) a otevřený přístup k datům (více zde).


Plán šíření a využívání výsledků

Plán šíření a využívání výsledků by měl být co nejpřesnější. Bohužel neexistuje žádná šablona na vytvoření takového plánu, je třeba ho vždy uzpůsobit konkrétnímu typu projektu. Během projektu lze pak plán aktualizovat. V plánu je třeba odpovědět na otázky:

 • V jaké oblasti očekáváte dopad?

 • Jaké výstupy bude váš projekt mít?

 • Kde a jak budou výstupy projektu zpřístupněny?

 • Kdo jsou potenciální uživatelé vašich výsledků?

 • Jak je budete kontaktovat?


Komunikace projektu

Příjemci H2020 jsou smluvně vázáni k tomu (čl. 38 MGA), aby projekt a jeho výsledky propagovali a komunikovali veřejnosti a médiím. Komunikační aktivity musí být již součástí návrhu (buď jako specifický pracovní balíček pro komunikaci, nebo jejich zařazením do jiného pracovního balíčku). Propracovanost komunikačních aktivit s ehodnotí v rámci kritérie Impact. Komunikační plán by měl definovat cíle pro různé cílové skupiny, popsat jednotlivé komunikační aktivity a zařadit je do správného časového rámce.

Dobrá komunikace:

 • začíná na počátku projektu a pokračuje po celý jeho cyklus

 • je strategicky plánována

 • identifikuje a nastavuje jasné komunikační cíle

 • je cílená a přizpůsobená publiku

 • využívá správné médium a prostředky


Podpora

Podpůrné dokumenty:


Můžete také kontaktovat IPR HelpDesk.

Poslední změna: 30. říjen 2017 14:42 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám